#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pridajte sa k nám:

Facebook

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Anketa

Triedite odpad?

Celkom hlasov:
71
Hlasovanie začalo:
2. 9. 2018
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:70
TÝŽDEŇ:1366
CELKOM:310140

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.6.2024, 9:01:17

Obsah

Komposesorát


Zmluva
o pozemkovom spoločenstve
( ďalej len ,, zmluva ,, )

uzavretá v zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
( ďalej len ,, zákon ,, )


Čl.I
Úvodné ustanovenia

1. Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra vedenom na Obvodnom lesnom úrade v Martine. Spoločenstvo sa zakladá na dobu neurčitú.
2. Zoznam členov je určený v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Do zoznamu členov sa zapisuje:
a/ u fyzických osôb – meno, priezvisko , trvalý pobyt a dátum narodenia
b/ u právnickej osoby – názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Zapisuje sa aj pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, dátum a právny dôvod vzniku členstva v spoločenstve , dátum zápisu do zoznamu ako aj všetky zmeny evidovaných skutočností , vrátane zmien v členstve spoločenstva.

3. Spoluvlastníci podielov uvedení v zozname spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa v zmysle §8 ods. 1 zákona rozumie jedna nehnuteľná vec, pozostávajúca z viacerých samostatných pozemkov a je nedeliteľná, ak zákon neustanovuje inak, sa s cieľom jej spoločného obhospodarovania a užívania dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o pozemkovom spoločenstve v tomto znení. Sumár parciel s určením LV, výmery, druhu pozemku, určenie k.ú. a obce je vypísaný v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Spolu lesné pozemky 159869 m2
Spolu poľnohospodárske pozemky 355210 m2
Spolu zastavené plochy a nádvoria 2288 m2
Spolu ostatné plochy 45810 m2
Celková výmera pozemkového spoločenstva 563177 m2

Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti identifikovaných spoluvlastníkov 9500/10000
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti s ktorými nakladá SPF podľa § 10 odst. 1 a 2 ku vzniku spoločenstva 0/0
Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti ktoré spravuje právnická osoba podľa § 10 odst.6
500/10000
Spolu podielov spoločnej nehnuteľnosti 10000/10000


Čl. II.
Názov spoločenstva

Účastníci tejto zmluvy sa spoločne zhodli na názve spoločenstva :
Komposesorát Horné Jaseno, pozem. spol.


Čl. III.
Sídlo spoločenstva

Účastníci tejto zmluvy sa spoločne zhodli a ustanovujú sídlo spoločenstva na adrese:
Turčianske Jaseno č. 24, 038 02 Turčianske Jaseno


Čl. IV.
Hospodárenie spoločenstva

1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim
a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu
poľnohospodárskych produktov,
b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.
Spoločenstvo bude vykonávať tieto činnosti v súlade s osobitnými predpismi ( § 19 ods. 2 zákona )
2. Spoločenstvo môže prenajať lesnú a poľnohospodársku pôdu tretím osobám, ako aj poberať nájomné za pôdu pod stavbami a za pozemky využívané na rekreačné účely.
3. Spoločenstvo môže prenajať poľovné pozemky poľovníckej organizácii za účelom výkonu práva poľovníctva.
4. Spoločenstvo v zmysle § 19 ods. 3 zákona môže okrem hore uvedených vykonávať podnikateľskú činnosť:
a) vydavateľská činnosť
b) administratívne práce
c) organizovanie kurzov, školení a seminárov
d) sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
e) sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností


Čl. V.
Členstvo v spoločenstve, práva a povinnosti členov spoločenstva

1. Členmi spoločenstva podľa tejto zmluvy sú všetci vlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k tejto zmluve o pozemkovom spoločenstve.
2. Ku vzniku tohto pozemkového spoločenstva Slovenský pozemkový fond nespravuje žiadne podiely spoločnej nehnuteľnosti.
3. Spoločenstvo vedie zoznam svojich členov určený v prílohe č.1 tejto zmluvy, viď čl. I ods. 2 tejto zmluvy.
4. Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. marca zaslať obvodnému lesnému úradu so sídlom v Martine zoznam aktualizovaný k 31. decembru predchádzajúceho roka.
5. Každý člen spoločenstva má právo nahliadnuť do zoznamu, žiadať a robiť si z neho výpisy. Orgán spoločenstva, ktorý zoznam vedie, je povinný
a) umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do zoznamu,
b) vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve
a výpis zo zoznamu
6. Členovia spoločenstva sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť spoločenstvu do dvoch mesiacov odo dňa ich vzniku.
7. Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielom výmery nehnuteľnosti patriacej členovi spoločenstva na celkovej výmere spoločnej nehnuteľnosti všetkých členov spoločenstva.
8. Podiel člena spoločenstva na zisku spoločenstva a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určuje podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.
9. Ak tretia osoba tvrdí, že je spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti a toto právo nemôže hodnoverne preukázať príslušnou listinou alebo iným spôsobom, spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.
10. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný ( § 9 ods.8 zákona) .


Čl. VI.
Orgány spoločenstva

1. Orgánmi spoločenstva sú :
a) zhromaždenie
b) výbor
c) dozorná rada
2. Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku môžu byť volení iba členovia spoločenstva, alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom výboru spoločenstva, dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
3. Volebné obdobie orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku je stanovené touto zmluvou na obdobie 5 rokov.
4. Členovi orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie. Členovia orgánu spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku musia byť starší ako 18 rokov a plne spôsobilí na právne úkony.
5. Členstvo v orgáne spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku je dobrovoľné a môže sa oň uchádzať iba člen spoločenstva. O členstvo v dozornej rade sa môže uchádzať aj nečlen spoločenstva.
6. Členstvo v orgáne spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku vzniká zvolením uchádzača o členstvo ku dňu určeného zhromaždením, inak ku dňu konania zhromaždenia.
7. Členstvo v orgáne spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) a c) tohto článku zaniká:
a. skončením volebného obdobia člena k jeho poslednému dňu
b. rozhodnutím zhromaždenia ( odvolaním ) ku dňu určenému zhromaždením, inak ku dňu konania zhromaždenia
c. oznámením vzdania sa členstva na zhromaždení ku dňu konania tohto zhromaždenia
d. písomným oznámením spoločenstvu o vzdaní sa členstva, pričom členstvo zaniká ku dňu konania najbližšieho zhromaždenia. V prípade, že zhromaždenie nezasadne do troch mesiacov zaniká k nasledujúcemu dňu po tejto lehote.
e. stratou podmienok pre členstvo stanovených touto zmluvou
f. úmrtím člena
g. zánikom spoločenstva


Čl. VII.
Zhromaždenie

1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločenstva. Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva.
2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor spoločenstva najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva a fond, ak fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou, na svojom webovom sídle alebo na obvyklom mieste uverejnenia, ktorým je obecná tabuľa obce Turčianske Jaseno. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie názov a sídlo spoločenstva, miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia, údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, program zasadnutia zhromaždenia a poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods. 7 alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods. 2, výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
3. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva obvodný lesný úrad v Martine. Obvodný lesný úrad má povinnosti výboru podľa odseku 2 tohto článku.
4. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový orgán, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec miestneho príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.
5. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov volených orgánov spoločenstva,
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 8 ods. 2,
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
6. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností ( čl. V ods. 7 zmluvy ) .
7. Zhromaždenie rozhoduje podľa ods. 5 písm. a), b), d), h) a i) nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov spoločenstva; v ostatných prípadoch zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond. Prehlasovaní členovia spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.
8. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje ods. 2 tohto článku.
9. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa ods.5 písm. a) až d), h) a i)
10. Výbor je povinný informovať obvodný lesný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania


Čl. VIII
Výbor

1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje zákon, zmluva o spoločenstve, alebo stanovy, alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie, ak nie sú zverené zákonom o pozemkových spoločenstvách iným orgánom spoločenstva.
2. Výbor koná za členov spoločenstva okrem členov spoločenstva uvedených v zákone o pozemkových spoločenstvách podľa § 10 ods. 1 a 2 pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.
3. Výbor má päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
4. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Predseda spoločenstva koná za výbor navonok. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru.
5. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapísaný v registri.
6. Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
7. Výbor predkladá zhromaždeniu spolu s ročnou účtovnou závierkou aj návrh spôsobu rozdelenia zisku alebo spôsobu úhrady straty.


Čl. IX.
Dozorná rada

1. Dozorná rada kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
2. Dozorná rada má troch členov. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
4. Členovi dozornej rady možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu. Výšku odmeny určí zhromaždenie.
5. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve, alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru podľa článku VII. ods. 2. tejto zmluvy.
6. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi spoločenstva.


Čl. X
Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti

1. Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Pri rozhodovaní zhromaždenia fond vykonáva práva člena spoločenstva, ktorého podiel spoločnej nehnuteľnosti spravuje, alebo s ktorým nakladá podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa článku VII. ods. 5 písm. a), b), d), h) a i) tejto zmluvy.
2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti. Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti , ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2000 m2
3. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti sa prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva stáva členom spoločenstva a vstupuje do práv a povinností člena spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.
4. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve,( § 140 Občianskeho zákonníka) ak nejde o prevod podľa § 11 ods.2 zákona. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatný vlastníci podielov môže ho predať tretej osobe.
5. Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.
6. Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti alebo k spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti na spoločenstvo je zakázaný.
7. Zmluvu o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno za rovnakých podmienok uzavrieť so všetkými vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo na viacerých listinách; tým nie sú dotknuté ustanovenia § 30 ods.5 písm. a) zák.č. 165/1995 Z.z o katastri nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
8. Výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorí pristúpili k zmluve o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti. Ak vlastnícke podiely na spoločnej nehnuteľnosti spravuje alebo s nimi nakladá fond, výnos z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu podľa veľkosti podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje alebo s ktorými nakladá. Vlastník podielov spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právny nástupca môže písomne u fondu uplatniť svoje právo na vydanie výnosu z predaja v lehote desiatich rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva, ak predloží doklady, ktorými preukáže svoj nárok, inak jeho právo zaniká.
9. Odseky 7 a 8 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na zriadenie vecného bremena zmluvou a na obmedzenie vlastníckeho práva vyvlastnením sa primerane vzťahujú odseky 7 a 8 tohto článku.
10. Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.
11. Na práva a povinnosti vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka § 8 ods. 1, §9 ods.1 až 3 a 7 až 10, §10 ods.4 a § 15 ods.2 až 4 zákona o pozemkových spoločenstvách neustanovujú inak.


Čl. XI.
Fond

1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
a) nezistených vlastníkov, alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri
nehnuteľností
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané
3. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa čl. VII. ods. 5 písm. a), b), d) h) a i. tejto zmluvy.
4. Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti majú k podielom spoločnej nehnuteľnosti, ktoré fond spravuje podľa ods. 1. predkupné právo. Ak žiaden z vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti neprejaví v určenej lehote záujem o kúpu podielov spoločnej nehnuteľnosti , fond môže vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok .
5. Fond v konaní pred súdom , alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 tohto článku vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy , ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.


Čl. XII.
Zrušenie a zánik spoločenstva

1. Spoločenstvo sa zrušuje:
a) nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností jedným vlastníkom,
b) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločenstva alebo dňom, keď toto
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že
majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
konkurzného konania pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre
nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušením
konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
d) rozhodnutím zhromaždenia.

2. Na zrušenie spoločenstva sa primerane vzťahujú všeobecné ustanovenia o likvidácii
spoločnosti podľa §§ 70 až 75a Obchodného zákonníka. Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra.


Čl. XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej schválenia zhromaždením spoločenstva.
2/ Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o pozemkových spoločenstvách a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Zmluva schválená zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, členov spoločenstva s názvom Komposesorát Horné Jaseno, pozem. spol.,

pomerom hlasov ________ dňa 15.02.2014 t.j. _______% všetkých hlasov .

Táto zmluva má 8 strán
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
– prezenčná listina členov spoločenstva zo zhromaždenia
– Príloha č. 1 – zoznam členov spoločenstva
– Príloha č. 2 – evidencia parciel

V Turčianskom Jasene dňa 15.02.2014

Za výbor spoločenstva:

Predseda spoločenstva :     ______________________________

Podpredseda spoločenstva :    ___________________________

Za dozornú radu spoločenstva:

Predseda dozornej rady spoločenstva:___________________

Stiahnite si zmluvu ako PDF.
Stiahnite si prílohu k zmluve.

Všeobecné nájomné podmienky (496.4 kB)